16 de December de 2015

Inspecció Tècnica

 

panells-solars2-940x350

Què és una Inspecció Tècnica?

La Inspecció Tècnica d’Edificis és una inspecció periòdica obligatòria que estudia i avalua l’estat general de l’edifici i el seu estat de conservació, condicions d’estabilitat, seguretat, estanquitat, consolidació i habitabilitat.

A més a més, aquest certificat haurà d’incloure informació objectiva envers les característiques energètiques dels habitatges, de tal manera que es pugui valorar i comparar el seu comportament energètic i també per tal d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia a l’edificació.

He de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis?

L’àmbit d’aplicació de la normativa són tots els edificis plurifamiliars d’habitatges, així doncs s’exclouen el habitatges unifamiliars.

La normativa legal vigent, estableix un període màxim per passar la Inspecció Tècnica d’Edificis depenen de l’any de construcció de l’immoble
Antiguitat de l’Edifici Termini màxim per passar la ITE(*)
(*)ITE: Inspecció Tècnica d’Edificis
Anteriors a 1930 Fins al 31.12.2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31.12.2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31.12.2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31.12.2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici
assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Per què fer la Inspecció Tècnica d’Edificis?

Perquè és una obligació legal, seguint el mandat de la Llei del dret a l’habitatge, el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, estableix un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, i en definitiva porta a la pràctica un procediment per verificar el deure genèric que tenen els propietaris i les propietàries de conservar i rehabilitar adequadament els seus edificis de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat.

Perquè a més d’aquesta obligació legal, els usuaris dels edificis mitjançant l’informe objectiu d’un tècnic qualificat, sabran quin és l’estat de l’edifici i si té les mínimes condicions d’habitabilitat i de seguretat per poder-hi viure.

Quins són els beneficis d’obtenir la ITE per al seu edifici o habitatge?

Realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici li generarà una sèrie de beneficis econòmics i de seguretat, a més a més de complir amb la normativa legal vigent. Els llistem a continuació.

Valor afegit a la propietat

Aquells edificis que compleixin la normativa legal vigent en matèria de Inspecció d’edificis, seran valorats de forma positiva pels compradors i el mercat immobiliari.

Superar els requeriments legals

Actualment la normativa legal exigeix que tots els edificis construïts amb anterioritat a l’any 1930 han de superar la ITE abans del 31/12/2012. La resta d’edificis tenen establert un període per passar la ITE depenen de l’any de la seva construcció.

Millores en la seguretat del seu habitatge

Garantir que el seu edifici i habitatge obtenen un certificat d’aptitud, ofereix més garanties en matèria de seguretat i qualitat de l’edificació.