16 de December de 2015

Cèdula d’Habitabilitat

 

Person stood next to energy ratings with house on plans

Què és?

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La Cèdula s’anomena de Segona Ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la Cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge.
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
  • El llindar màxim d’ocupació.
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.

Com es tramita?

  1. Contacti amb nosaltres per tal de que un membre de l’equip visiti el seu habitatge.
  2. Emetrem el certificat d’Habitabilitat amb el visat oficial.
  3. Li tramitem la Cèdula al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
  4. En aproximadament 20 dies tindrà disponible la seva Cèdula d’Habitabilitat.