9 de December de 2015

Adequació de Maquinària RD1215

 

 

factory.min

Especialistes en l’adequació de tot tipus de maquinària a la normativa de seguretat. Projectes per modificar la distribució de planta i els circuits interns millorant l’eficiència productiva de la seva empresa.

El Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, dintre del marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Procediment d’adequació al RD/1215

  1. Comprovació de l’equip de treball
  2. Elaboració de l’informe de detecció de les deficiències i millores que requereix l’equip
  3. Estudi i disseny de les proteccions requerides per l’adequació, i en cas necessari redacció del manual d’instruccions
  4. Realització del certificat d’adequació